Việt

Nếu bạn sống tại tiểu bang Victoria và có thắc mắc về luật tiêu thụ hoặc cần sự giúp đỡ với vấn đề người tiêu thụ, xin hãy điện Consumer Action Law Centre (Trung Tâm Luật Pháp Bảo Vệ Người Tiêu Thụ) số (03)9629 6300 hoặc 1800 466 477.

Nếu bạn đang gặp khó khăn để trả tiền hoá đơn hoặc cần giúp đỡ về nợ hay vấn đề tín dụng bạn có thể gọi National Debt Help (Đường dây trợ giúp nợ quốc gia) số 1800 007 007 để được cố vấn tài chánh độc lập và kín đáo, miễn phí.

cả hai dịch vụ đều cung cấp thông dịch viên miễn phí

Print Friendly, PDF & Email